รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท

ชื่อเรื่อง  :   รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อ ความงดงามแห่งชีวิต โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ปีการศึกษา 2551
ผู้ประเมิน  :  นายอำนาจ  บุตรโต
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ  :  วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  ปีการศึกษา  2551
บทคัดย่อ 
         ...การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา  อันเป็นความรู้เบื้องต้น  เมื่อเจริญเติบโตขึ้น  ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจ  ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป... (คำพ่อสอน. 2551 : 96)

          ด้วยการน้อมนำคำพ่อสอนดังกล่าวข้างต้นจึงมีการจัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตพระยุคลบาท และจัดทำเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยใช้รูปแบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
       1. เพื่อประเมินผลโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิต ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมและรายข้อ และการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
       2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตโดยรวมและรายข้อ และการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ 
        การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิต ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากประชากรและจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 572 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   1 คน ครูประจำชั้น 21 คน คณะกรรมการโครงการ 10 คน พระวิทยากร 3 รูป นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 จำนวน 268 คน และผู้ปกครองนักเรียน 268 คน กำหนดค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น  คือ ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ  3.50 เกณฑ์การประเมิน  ผ่าน และการประเมินความพึงพอใจกำหนดค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัด คือ ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ  3.50 เกณฑ์การประเมินผ่าน  สำหรับความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพระวิทยากร และ  ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 เกณฑ์การประเมินผ่าน  สำหรับผู้ร่วมโครงการ ได้แก่  นักเรียนและผู้ปกครอง        

         เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตในด้านต่างๆ 4 ด้าน และคุณภาพของเครื่องมือ 9 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.821 ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.820 ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.924 ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการด้านผลผลิต ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.895 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูประจำชั้นต่อโครงการ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.900 ฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการโครงการต่อโครงการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.907 ฉบับที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจของพระวิทยากรต่อโครงการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.946 ฉบับที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.957 ฉบับที่ 9 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.931 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทั้ง 9 ฉบับ โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Correlation) ตามวิธีของครอนบาซ (Cronbach) 

ผลการประเมินโครงการ
       สรุปผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2 ข้อ ดังนี้  
      1. ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิต ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมและรายข้อ และการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
            1.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม : ผลการประเมินโดยรวมของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความเห็นของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน แสดงว่าโครงการนี้ในด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมในทุกด้าน 
           1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า :  ผลการประเมินโดยรวมของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความเห็นของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการ และพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านความเหมาะสมของสถานที่  ความชัดเจนของงบประมาณ ความเหมาะสมของคณะกรรมการโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน แสดงว่าโครงการนี้ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมในทุกด้าน 
            1.3 ด้านกระบวนการ :    ผลการประเมินโดยรวมของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความเห็นของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านการวางแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน และการทบทวนและประเมินผล เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน แสดงว่าโครงการนี้ด้านกระบวนการมีความก้าวหน้าทุกด้านและสามารถดำเนินการต่อไปเป็นโครงการประจำของทางโรงเรียน 
            1.4 ด้านผลผลิต : ผลการประเมินโดยรวมของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความเห็นของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านความสำเร็จของโครงการ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน แสดงว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมทุกด้านและมีความสำเร็จมากที่สุด
        2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิต  โดยรวมและรายข้อ และการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  ดังนี้ 
              2.1 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครู : ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ หลังการเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับถึงปัจจุบัน กิจกรรมที่จัดในโครงการสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับนักเรียน และความพึงพอใจโดยภาพรวมของท่านที่มีต่อการจัดโครงการ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน 
              2.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการโครงการ : ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและเชิญชวนให้ผู้อื่นดำเนินรอยตามพระยุคลบาทได้ การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ผลของการเข้าร่วมโครงการนักเรียนได้รับการยอมรับมากขึ้น และหลังการเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับถึงปัจจุบันตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน 
              2.3 ความพึงพอใจของพระวิทยากร : ผลการประเมินโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือการติดต่อประสานงาน และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่จัดในโครงการสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับนักเรียน เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
               2.4 ความพึงพอใจของนักเรียน : ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ วัน/เวลา/สถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดโครงการนี้ ได้รับความสะดวกตลอดระยะเวลาในการร่วมโครงการและผู้ปกครองเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน      
               2.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน : ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ วัน/เวลา/สถานที่และความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการของบุตรหลานของท่าน บุตรหลานของท่านมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทและน้อมนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ และท่านยินดีให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
           จากผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตดังกล่าว ถือว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสม/มีความก้าวหน้าและมีความสำเร็จมากที่สุด ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นโครงการประจำ และควรส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำคุณธรรม 8 ประการไปใช้เพื่อความงดงามแห่งชีวิตของทุกคนสืบไป 

 

สร้างโดย: 
นายอำนาจ บุตรโต